පොදුජන පැතුම වපුරන රන්කෙත

NEWS

Recent Posts

රට වටා පුවත්

මැතිවරණ කොමිසම උතුරට නුවරඑළියට එක නීතියක්.. දකුණට තව නීතියක්

අද වනවිට පලාත් පාලන මැතිවරණය පැවත්වීමට අවශ්‍ය සියලු සීමා නිර්නය කටයුතු අවසන් කොට එක් එක් පලාත් පාලන ආයතනයන් සඳහා…

දේශපාලන

ලොව වටා

මාධ්‍ය එකතුව

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය

විශේෂාංග

ප්‍රධාන පුවත්

UA-92200809-1