පොදුජන පැතුම වපුරන රන්කෙත

ජපානයේ “මහින්ද එකමුතුව” කමිටු සාමජිකයන් අතර හමුවක්

ජුනි 7 වෙනිදා ජපානයේ කරුයිසාවා නගරයේදී, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ජපානයේ “මහින්ද එකමුතුව” සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරී කමිටු සාමජිකයන් අතර හමුවක් පැවැත්වීය. එහිදී පසුගිය වසරේදී “මහින්ද එකමුතුව” විසින් කල සේවය පිළිබඳ කෙටි සමාලෝචනයක් ජයන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා විසින් ඉදරිපත් කරන ලදී. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු සඳහා මහින්ද එකමුතුවෙන් ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන වැඩසටහන පිළිබඳ රාජපක්ෂ මැතිතුමාව දැණුවත් කිරීමට එහිදී අමතක නොකලෙය. අද ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන හා ආර්තික වාතාවරණය ගැන දැණුවත් කල රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ඔහුගේන් ඉල්ලා සිටියේ තමන්ට හැකි සැම අවස්තාවකම ලාංකිකයන්ට උදවු කිරීමට හා එකමුතුවෙන් වැඩ කිරීමට සියලුදෙනාම කටයුතු කිරීම ඉතා වදගත් බවයි. එසේම “මහින්ද එකමුතුව” සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තමන් ඉතා සතුටු වන බවත්, එහි සියලුම සමාජිකයන්ට තමන් ස්තුතිවන්ත වන බව සඳහන් කළේය.

UA-92200809-1